فرایند جوشکاری دستی با قوس برقی (M.M.A.W)

فرایند جوشکاری دستی با قوس برقی (MMAW)

در فرایند جوشکاری دستی با قوس برقی حرارت مورد نیاز از طریق قوسی که بین الکترود روکش دار مصرف شدنی و قطعه کار برقرار می شود به وجود می اید. نوک الکترود در حال ذوب، حوضچه مذاب، قوس و مناطق مجاور قطعه کار به توسط چتر گازی از هوای پیرامون محافظت می شود. این گازهای محافظتی ماحصل سوختن و تجزیه موادیست که در روکش الکترود وجود دارند. برای محافظت جوش مذابی که در حال انجماد است سرباره ای بروی ان تشکیل می شود. فلز جوش ماحصل ذوب مفتول مغزه الکترود می باشد. درمورد الکترودهائی که روکش انها حاوی پودرهای فلزی می باشد مقداری از این پودرهای فلزی می باشد مقداری از این پودرهای فلزی به فلز جوش افزوده میگردند. در کارگاه ها و صنعت مصطلح است که این فرایند را بنام ((جوشکاری الکترود)) بنامیم.