الکترود E7014 (فروشگاه و نمایشگاه مرکزی)

مشخصات کلی:   الکترود E7014  _ WIEM 704   دارای روکش روتیلی و چند منظوره است که برای جوشکاری ورقهای استیل نرم به کار میرود. پاشش این الکترود از سایر الکترودها کمتر است  و سرباره ان براحتی برداشته می شود و جوش ان صاف و مسطح است. این الکترود براحتی اثر می پذیرد و دارای قابلیت اثرپذیری مناسب است.   قطبیت:   DC (-) +  , AC OCV 50 V   باز یابی :   ۱۰۰%   استانداردها:   AWS A5.1                           E7014 ISO2560                     E43 3 RR 11 EN 499                      E 38 O RC 11   ترکیب شیمیایی فلز جوش:   C/Si/Mn   خواص مکانیکی فلز جوش:   استحکام تسلیم                                                ۴۴۰Mpa استحکام کششی                                             ۵۰۵Mpa درصد ازدیاد طول                                                  ۲۸% ضربه چارپی +۲۰ درجه سلسیوس                           ۷۵J ضربه چارپی ۰ درجه سلسیوس                               ۷۰J ضربه چارپی -۲۰ درجه سلسیوس                            ۴۰J